PROXIMA
Przeliczanie czasu JD na UTC
Czas JD:
Czas UTC:
Przeliczanie czasu UTC na JD
Rok: Miesiąc: Dzień:
Godzina: Minuta: Sekunda:
Data JD
Obliczanie jasności gwiazdy zmiennej
v z oceny w postaci amvnb w oparciu o wzór:
v = (an + bm)/(m + n)
przy czym gwiazda a jest jaśniejsza od gwiazdy b (a[mag] b[mag])
wprowadź dane:
a [mag]:   m:   n:   b [mag]:
v [mag]: =